Foreningens vedtægter


Foreningens navn

§ 1
Foreningen hvis navn er: ARF Multimedier, Kolding (Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub), er tilsluttet ARF-Multimedier landsforbundet, og henhører under forbundets Kreds 20.

Foreningens formål

§2, stk. 1
Det er forbundets formål, at udvide befolkningens muligheder for at komme til orde i alle danske radio- og fjernsynsstationer, således at personer og grupper får lejlighed til at fremføre egne synspunkter. I bestræbelserne på at opfylde formålet, anses først og fremmest samarbejdet med organisationer i arbejderbevægelsen som en forudsætning, herunder at deltage aktivt i eller selv gøre brug af nærradio, lokal TV og regional TV. Endvidere skal tilstræbes samarvbejde med andre lytter- og seerorganisationer.

§2, stk. 2
Der skal arbejdes for, at programmerne har kvalitet, er af betydning for samfundsudviklingen, tager sigte på at fremme livskvaliteten for det enkelte menneske og fremme den demokratiske tankegag.

§2, stk. 3
Der skal arbejdes for, at private økonomiske interesser, herunder reklamefinanciering og sponsorering, ikke får indflydelse på programfladen i radio og fjernsyn.

§2, stk. 4
Udnyttelse af valgmuligheder i programtilbud skal tilgodeses.

§2, stk. 5
Ytringsfrihed og ytringsmuligheder i programtilbud skal sikres bedst mulige vilkår.

§2, stk 6
Oplysningsvirksomheden skal udbygges og tjene til, at lyttere og seere opmuntres til selvstudium og aktiv deltagelse i oplysningsarbejdet med det formål, at fremme den enkeltes muligheder for efteruddanneælse, videreuddannelse og omskoling.

§2, stk. 7
Forbundet skal virke for en social og retfærdig licensbetaling, således at økonomisk dårligt stillede opnår licenslettelser.

§ 2, stk. 8
Forbndet skal støtte ARF's lokale repræsentanter i radio/TV nævn, regional TV, amtsprogramråd, med medieinformation, råd og vejledning omkring økonomi, strategi samt afholdelse af kurser og konferencer. Forbundets repræsentanter er på denne side forpligtet til at holde forbundet orienteret ved en årlig rapport.

Bestemmelser i klubloven

§ 3, stk. 1
Klubberne skal i deres love optage følgende bestemmelser:

§3, stk. 2
Som medlem kan optages enhver lytter og seer, der tilslutter sig ARF's formål og virke.

§3, stk. 3
Medlemsskabet kan omfatte ægtefælle og samlevende. Begge har adgang og stemmeret på møder og generalforsamlinger og er valgbare, men kan ikke samtidig være henholdsvis formand og kasserer. Udøvelse af stemmeretten kræver personlig tilstedeværelse.

§3, stk. 4
Enhver udelukkelse ved klubbeslutning foudsætter en bestyrelsesindstilling og skal forelægges kredsbestyrelsen for undersøgelse, inden den afgøres af forbundets forretningsudvalg, men kan appelleres til forbundets hovedbestyrelse.

§3, stk. 5
Medlemmer, der flytter til en anden klubs område, bliver medlem af denne medmindre medlemsskabet ønskes fortsat i den gamle.

§3, stk. 6
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på et bestyrelsesmøde. Der kræves enten flertal i klubens bestyrelse, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ved skriftlig motiveret henvendelse stiller krav derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel senes 8 dage efter ovenstående betingelser er opfyldt.

Kontingent

§4
Kontingentet fastsættes hvert år på en ordinær generalforsamling og er gældende fra det efterfølgende regnskabsår.

Generalforsamling

§5, stk. 1
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Paragrafferne 1, 2 og 3 kan dog kun ændres ved en kongresbeslutning. Iøvrigt må ingen ændring være i strid med forbundets love.

§5, stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april måned, og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved en bekendtgørelse i dagspressen.

§5, stk. 3
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og regnskab samt foretages valg i henhold til lovene, herunder valg til kredsorganisationens repræsentantskabsmøde.

§5, stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 4 dage før.

§5, stk. 5
Indkaldelse til ekstraordinær generaælforsamling skal ske på et bestyrelsesmøde. Der kræves et flertal i klubbens bestyrelse, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ved skriftlig motiveret henvendelse stiller krav derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel senest 8 dage efter ovenstående betingelse er opfyldt.

§5, stk. 6
Eventuelle lovændringer skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Valg

§6, stk. 1
På lige årstal vælges: Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§6, stk. 2
På ulige årstal vælges: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§6, stk. 3
Bestyrelsen kan derudover ansætte og afskedige en regnskabsfører, som indtræder i bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen

§7, stk. 1
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 repræsentanter. Bestyrelsen vælger a sin midte næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

§7, stk. 2
Ethvert medlem af klubbens bestyrels skal være bosat inden for klubbens område.

Klubbens midler

§8, stk. 1
Kasseren fører klubbens regnskab og medlemskartotek samt forestår opkrævning af kontingent. Regnskabsoversigt forelægges på hvert ordinært bestyrelsesmøde.

§8, stk. 2
Den kontante beholdning må ikke overstilge et af bestyrelsen fastsat beløb. Bestyrelksen afgør selv, om der skal være 1 eller flere underskrifter af bestyrelsesmedlemmer ved hævning på klubbens konti.

Hjælpefonden

§9, stk. 1
Klubbens hjælpefond udlåner radio- og tvapparater til ældre og syge medborgere.

§9, stk. 2
Klubben hensætter kr. 2 pr. medlem til hjælpefonden pr. år. Yderligere midler søges hos fagforeninger og andre beslægtede foreninger.

Billedrørforsikring

§10
Billedrørforsikring kan kun tegnes af klubbens medlemmer.

Revision

§11
Regnskabet revideres forud for hver generalforsamlings afholdelse af de 2 valgte revisorer. Der kan foretages uanmeldt revision.

Udmeldelse

§ 12
Medlemsskabet er fortløbende, medmindre udmeldelse sker med mindst 1 måneds varsel forud for regnskabsårets afslutning.

Ophævelse

§ 13, stk. 1
Ophævelse af klubben kan kun ske med 3/4 af medlemmernes billigelse og kun, såfremt klubben tæller mindre end 50 medlemmer.

§ 13, stk. 2
I tilfælde af ophævelse tilfalder alle klubbens aktiver ARF Multimedier, forbundet.

Vedtaget på generalforsamling 1991.
 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 23:17
Bestyrelsen har modtaget 7
22.09 | 11:02
Forside har modtaget 16
15.06 | 13:45
SLS har modtaget 1
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE